เกี่ยวกับ THTA

ข้อมูลเกี่ยวกับ สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย (THTA)

สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย หรือ THAI HEALTH TECH (THTA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ในช่วงที่สตาร์ทอัพเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย กลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยีทางสาธารณสุขในไทย ได้เริ่มเล็งเห็นโอกาสในการยกระดับสาธารณสุขของประเทศให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย การติดตั้งระบบจัดการภายในโรงพยาบาลให้มีความสะดวกและทันสมัย การค้นหาวิธีการพบแพทย์แนวใหม่ การพัฒนาเครือข่ายสถานพยาบาลและร้านขายยา การพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ จนไปถึงการพัฒนาผู้ช่วยตัดสินใจทางการแพทย์ (AI) เป็นต้น 

ซึ่งสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย หรือ THTA มีความเชื่อว่าประเทศไทยยังมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีสาธารณสุขได้อีกมาก ทั้งนี้การปฏิรูปดังกล่าวยังคงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากระบบสาธารณสุขในประเทศไทยเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง อีกทั้งยังมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะมาช่วยยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ และที่สำคัญคือความไม่คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น 

ทำให้กลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางสาธารณสุขในประเทศไทยจึงต้องรวมตัวกัน เพื่อผสานความเชี่ยวชาญ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ รวมไปจนถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน เพื่อที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสาธารณสุขของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่าย และมีนวัตกรรมที่สามารถเป็นผู้นำให้นานาประเทศได้ในที่สุด

ปัจจุบันสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย หรือ THTA เป็นหนึ่งในสมาคมที่ได้รวบรวมผู้ประกอบการ และนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีสมาชิกดังนี้ 

1. สมาชิกสามัญ

ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ 

2. สมาชิกสมทบ

ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้าอุตสาหกรรม อันเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ

สมาชิกทั้ง 2 ประเภท ที่กล่าวมาจะต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ เพื่อที่คณะกรรมการของสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย หรือ THTA จะได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย

 

 

โดยสมาชิกที่เข้าร่วมสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทยจะได้รับสิทธิ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม เช่น การได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ สิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนและความร่วมมือจากโครงการต่าง ๆ ของสมาคมที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น การออกบูธร่วมกับสมาคม การปรากฏสัญลักษณ์ของสมาชิกในงาน Thailand Health Tech Ecosystem การได้รับสิทธิ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์สมาคมฯ รวมไปถึงการร่วมเจรจาต่อรองด้านธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพ


 

สิทธิประโยชน์พิเศษของสมาชิกสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย หรือ THTA จะได้รับเพิ่มเติม ได้แก่

  • สมาชิกสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ส่วน co-working space หรือจองห้องประชุมย่อย หรือ จัดกิจกรรม ในพื้นที่สำนักงาน SCG ณ  ห้าง Gateway บางซื่อได้ฟรี  
  • สิทธิ์การเข้าร่วมงานเสวนา บรรยาย และ workshop ด้าน Healthtech ของทางสมาคม ที่จะจัดขึ้นอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
  • สิทธิ์ priority ในการออกบูธในงาน exhibition ด้านสุขภาพที่ทางสมาคมได้สิทธิ์ส่วนลด หรือ พื้นที่ฟรี เป็นต้น
  • ข้อมูลและสิทธิ์การขอยื่นข้อเสนอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาจากภาครัฐที่สมาคมทำงานร่วมอยู่ เช่น NIA DEPA TCELS สวทช. เป็นต้น 

ทั้งนี้หากมีผู้สนใจเข้ามาร่วมพัฒนาระบบเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย เรายังเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่อง


ติดต่อสมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย (THTA) ได้ที่

[email protected]